Диализно-асоциирани перитонити – диагностика и лечение. Б. Борисов, В. Тодоров, С. Илиев, В. Едрева-Бешева. Варненски нефрологичен форум. 3, 2016, 1, 16-20

Автор: Б. Борисов, В. Тодоров, С. Илиев, В. Едрева-Бешева

Институция: Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, Медицински университет – Плевен

Резюме: Цел. Да се оценят честотата, етиологията и резултатите от лечението да перитонитите при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН), лекувани с перитонеална диализа (ПД).Материал и методи. Проучването включва62 пациенти, лекувани с ПД. Средната им възраст е  55,1±16,2 години, средната продължителност на лечението с ПД е 16,9±14,1 месеца .Резултати.Най-честите причини за ХБН в изследваната група са диабетна нефропатия (21 лица, 34%), хроничен гломерулонефрит (15 лица, 24%, хроничен интерстициален нефрит (7 лица, 11%). Регистрирани са общо 40 случая на диализно-асоцииран перитонит, които са се развили при 19 (30,6%) пациенти.  Честотата е 1 случай на перитонит на 23 пациентомесеца. 60% от перитонитите са с грампозитивен причинител. Най-често лечението е започвано с cephazolin и gentamycin. Използвани са и други антибиотици. Перитонитът е бил причина за прекратяване на лечението с ПД при 7 пациенти.Изводи. Перитонитите са най-важната причина за компрометиране на лечението с перитонеална диализа. Причинителите на перитонитите са най-често грампозитивни. Лечението с cephazolin и gentamycin се прилага най-често и дава добри резултати.

Ключови думи: хронична бъбречна недостатъчност, перитонеална диализа, диализно-асоцииран перитонит

Как да цитирате: Диализно-асоциирани перитонити – диагностика и лечение. Б. Борисов, В. Тодоров, С. Илиев, В. Едрева-Бешева. Варненски нефрологичен форум. 3, 2016, 1, 16-20

Изтегли: Пълен текст в PDF