Политика за защита на личните данни и събиране на Cookies

Политика за защита на личните данни

I. Общи положения

„Диализен център – Виртус медикал” ЕООД, гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ № 6, с ЕИК 103889926 и същият адрес за кореспонденция, тел.: 052/600 002, ел. поща: office@valentinikonomov.com, интернет страница: valentinikonomov.com , представлявано oт проф. Валентин Икономов (нататък „Администраторът“), е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

Администраторът зачита неприкосновеността на личния живот на физическите лица и представителите на юридическите лица, ползващи услугите му, като в максимална степен защитава личните им данни при обработване.

Политиката за защита на личните данни на Администратора е изготвена и се основава на българското и европейското законодателства в областта на защитата на личните данни, като всички нейни изменения и допълнения в документа ще бъдат публикувани на неговата интернет страница. 

II. Дефиниции

“Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

„Обработване на лични данни“: всяко действие или съвкупност от действия, които Дружеството извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (така напр. събиране, записване, организиране, групиране, съхраняване, адаптиране, актуализиране или коригиране, изменение, възстановяване, консултиране  употреба, разкриване чрез предаване или предоставяне, разпространяване, комбиниране, блокиране, заличаване, унищожаване и др.).

III. Основание и цели за събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни.

Администраторът събира и обработва следните лични данни при използване на контактна форма, абониране за електронен бюлетин и използване на интернет страницата valentinikonomov.com:

 1. Име и фамилия;
 2. Електронна поща;
 3. Телефонен номер;
 4. Данни от бисквитки.

Администраторът събира тези Ваши лични данни с цел:

 1. Идентификация автора на съобщението;
 2. Провеждане на пълноценна кореспонденция и адресиране на отговор до автора на съобщението;
 3. Изпращане на електронен бюлетин, съдържащ информация относно актуални публикации, предложения и услуги, свързани с дейността.

Личните данни, събирани в регистъра се събират от лицето само след предоставяне на доброволно и информирано съгласие от страна на лицето.

IV. Принципи при събиране и обработка на личните Ви данни.

При обработка на личните Ви данни Администраторът спазва следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничаване на целите на обработването;
 • Съостносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;
 • Ограничение на съхранението за минимален период с оглед постигане на целите;
 • Изрично съгласие на субекта на данни за обработка на данните;
 • Цялостност и поверителност на обрабоването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

V. Предоставяне на личните данни на трети страни.

Събираните персонални данни могат да бъдат предоставяни на наши партньори, които действат като обработващи личните данни лица от името на Администратора и действат изцяло в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни. Ние се съобразяваме с условието, че съответната информация може да бъде използвана единствено в рамките на ограниченията, поставени от законовото основание, на което се събира или от Вашето лично съгласие по отношение на обработването извършвано от името на Администратора, както и че тази информация е поверителна.

VI. Срок на съхранение

Личните данни на физическите лица събрани и обработвани във връзка с  получените от тях електронни съобщения през интернет страницата на Администратора се съхраняват до постигане на целите, за които са събрани или до оттегляне на съгласието за предоставяне на личните данни – което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

VII. Електронен бюлетин

С електронния си бюлетин ние редовно Ви информираме за актуални информационни публикации, предложения и услуги свързани с дейността на Администратора. Ако желаете да получавате електронния бюлетин, ще ни е необходим Ваш валиден електронен адрес. При регистрация за нашия бюлетин използваме процедура за двойно включване. Това означава, че след регистрацията Ви изпращаме съобщение  с линк на посочения електронен адрес, в който Ви молим да потвърдите, че желаете да Ви бъде изпращан бюлетин. Ако не потвърдите на съответния линк регистрацията си в рамките на 2 седмици, няма да получавате електронен бюлетин, а събранните лични данни ще бъдат изтрити автоматично след един месец. Освен това съхраняваме във всеки отделен случай използваните IP адреси и време на влизане и потвърждение. Целта на процедурата е да бъде в състояние да докаже вашата регистрация и където е необходимо да се изясни всяка потенциална злоупотреба с вашите лични данни. Като абонат на електронния бюлетин, можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработката на вашия имейл адрес за изпращане на бюлетина. Съгласието може да бъде отменено чрез връзката, предвидена за тази цел в съдържанието на самия електронен бюлетин или чрез изпращане на електронна поща със заглавие „отписване“ на gdpr@kidneycenterbg.com.

VIII. Индивидуализиране и бисквитки.

Новите технологии ни дават възможност да персонализираме нашата интернет страница за всеки отделен посетител. Бисквитките представляват текстови файлове, съдържащи информация, която позволява идентификацията на завръщащи се потребители. Бисквитките се съхраняват локално на използваното от Вас устройство за достъп до нашата интернет страница valentinikonomov.com и не причиняват вреди на Вашата система. Бисквитките помагат да идентифицираме Вашите предпочитания (настройки за изглед и ползваемост). Натрупването и анализирането на тази информация ни позволява да подобряваме електронните услуги и цялостното потребителско изживяване, така че те да отговарят в най-висока степен на Вашите нужди. С използваните от нас бисквитки и други технологии, можете да се запознаете в нашата Политика за бисквитките.

IX. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Във всеки момент, докато обработваме Вашите лични данни, Вие като субект на данните, имате следните права:

 1. Право на достъп – С писмено заявление можете да получите информация за вида на предоставените лични данни и целта на обработването им. Заявлението може да бъде подадени лично на посочения адрес за връзка или по електронен път от e-mail адресът, който сте ни предоставили, като данни за обработване, на gdpr@kidneycenterbg.com при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация. Заявлението Ви трябва да съдържа три имена, ЕГН, адрес за обратна връзка, описание на конкретното искане и предпочитана форма за получаване на информация при упражняване на правата Ви, подпис, дата на подаване на заявлението.
 2. Право на коригиране – Имате право да поискате същите да бъдат коригирани, в случай, че откриете грешки или несъответствия. 
 3. Право на изтриване (правото да бъдеш забравен) – ако са приложими условията на чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679 – след предоставения достъп до личните Ви данни може да изискате да премахнем всякакви записи на Ваша лична информация без възможност за по-нататъшно обработване.
 4. Право на възражение – По отношение на данните, които се обработват на основание „легитимен интерес“, имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да направите възражение срещу обработването по реда за получаване на достъп до лични данни. В случай на постъпване на такова възражение Администраторът се ангажира да разгледа възражението Ви и в срок от 30 календарни дни от постъпването му да Ви информира за резултата от извършената вътрешна проверка. Ако направеното възражение е основателно, ще прекратявим обработването на личните Ви данни и ще премахнем всякакви записи на Ваша лична информация без възможност за по-нататъшно обработване.
 5. Право на ограничаване на обработката – При наличието на обстоятелствата по чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679 можете да поискате Администраторът да ограничи (спре) обработването на Вашите данни. Такива случаи са необходимостта от проверка на точността на данните, на основанието за обработването или на законосъобразността на обработването им.
 6. Право на жалба – В случай че считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно от администратора, имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Комисия за защита на личните данни;
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2
Телефон: 02 / 9153 518
Интернет страница: cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg

X. Мерки за информационна сигурност и защита на личните данни

Дружеството е предприело съответни технически и организационни мерки за защита на предоставените лични данни от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване от страна на неоправомощени за това лица. Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

XI. Уведомяване при промени в настоящата политика

Като администратор на личните данни Администраторът си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата политика. При извършване на промени в Политиката за защита на личните данни, те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяне на разположение на всички заинтересовани лица на интернет страницата на Администратора.

Ако имате въпроси по отношение на нашите мерки и правила относно защитата на личните данни, моля изпратете съобщение с тема „Валентин Икономов – Защита на личните данни“ на следния адрес gdpr@valentinikonomov.com

Политика за бисквитките на ДИАЛИЗЕН ЦЕНТЪР-ВИРТУС МЕДИКАЛ ЕООД

На сайта valentinikonomov.com, ние използваме бисквитки (cookies), които ни позволяват да подобряваме сайта и да Ви предоставяме максимално полезна и персонализирана информация.

„Бисквитките“ представляват текстови файлове, съдържащи информация, която позволява идентификацията на завръщащи се потребители, както и по-ефективната им работа със сайта. „Бисквитките“ се съхраняват локално на използваното от Вас устройство за достъп до нашия уеб сайт: valentinikonomov.com и не причиняват вреди на Вашата система.

Съгласно действащото законодателство ние можем да съхраняваме „бисквитки“ на Вашето устройство, само ако те са задължителни за правилната и безпроблемна работа на сайта. За всички останали видове „бисквитки“ се нуждаем от Вашето съгласие.

Видове бисквитки, които използваме

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Такива бисквитки са също бисквитки за включване на кеширане.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Статистически

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки са настроени така, че те не ни дават информация за вашите лични данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 26 месеца.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Благодарение на тях ние Ви показваме само информация, която е релевантна за Вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adwise и др.

Как се изтриват бисквитки

Важно е да знаете, че Вие можете да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, моля, посетете www.aboutcookies.org.

Друг инструмент за управление на бисквитките: http://www.youronlinechoices.com/bg/

Лесно можете да приемете или откажете бисквитките на този сайт, като щракнете върху една от следните връзки: Приемам бисквитките / Отказвам бисквитките.

Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на част от нашия сайт да функционира правилно.

Промени в нашата политика за бисквитките

Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница. Всички промени влизат в сила незабавно.